Stichting ProMaa is opgericht met het doel om de leefbaarheid in Maasland te bevorderen door het organiseren en promoten van evenementen en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt.

Daarnaast wil Stichting ProMaa het dorp Maasland profileren als een aantrekkelijk dorp met kwalitatief hoogwaardige, attractieve en opvallende evenementen. Evenementen organiseren die als blikvanger en visitekaartje een belangrijk onderdeel vormen in de promotie van het dorp Maasland. Stichting ProMaa wil inzetten op kwaliteitsverbetering en versterking van evenementen, die passen binnen de gewenste uitstraling van het dorp Maasland. Daarnaast moeten de evenementen recht doen aan culturele en sociaal-maatschappelijke initiatieven uit de Maaslandse samenleving.

Met de komst van ProMaa wordt een stevig fundament gelegd voor een solide en transparante organisatie, die het promoten van Maasland en de ondersteuning van (bestaande) Maaslandse Stichtingen en Verenigingen tot haar kerntaken rekent. In dit beleidsplan beschrijft Stichting ProMaa haar ideeën en ambities en de wijze waarop zij deze het beste denkt te kunnen realiseren.

 

HET BESTUUR

Voorzitter

Voorzitter

Jaap van Waardenburg
Secretaris

Secretaris

Peter Zwaard
Penningmeester

Penningmeester

Albert van Leeuwen
Algemeen lid

Algemeen lid

Marianne van Waardenburg
Algemeen lid

Algemeen lid

Lisa van Uffelen
Algemeen lid

Algemeen lid

Ria van Leeuwen
Algemeen lid

Algemeen lid

Jacco de Bruijn
Ondersteunend

Ondersteunend

Dixie Kleijwegt

En natuurlijk heel veel vrijwilligers!

 

 

Een sprookjesachtige sfeer in Maasland...

 

 

HET ACTUELE BELEID

Sinterklaashuis december 2016

1. ONS BELEIDSPLAN

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de stichting het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 juli 2016. Met dit beleidsplan wil Stichting ProMaa inzicht geven in de manier waarop uitvoering zal worden gegeven aan de doelstelling van de Stichting.

Ingangsdatum van dit beleidsplan is 1 augustus 2016 en geldt voor de komende twee jaar.

Dit beleidsplan wordt via de website van Stichting ProMaa gepubliceerd zodat deze inzichtelijk is voor eigen publiek en belangstellenden.

Lichtjesfeest september 2016

2. STRATEGIE

2.1 Kernprincipes en uitgangspunten van de Stichting

- Statutaire doelstelling
De doelstelling van de Stichting is opgenomen in artikel 2, lid 1 en 2 van de notariële akte van oprichting. De Stichting heeft ten doel:

Het bevorderen van de leefbaarheid in Maasland.

Met haar doelstelling beoogt de Stichting het algemeen belang te dienen.

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het organiseren en promoten van evenementen en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt.

- Afwezigheid van winstoogmerk
De Stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2, lid 3 van de notariële akte van oprichting en uit de feitelijke werkzaamheden. De Stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de Stichting met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling. Eventuele commerciële activiteiten van de Stichting worden uitgevoerd voor de financiering van het algemene nut.

- Bestemming Liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 14, lid 6 van de notariële akte van oprichting zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

3. BELEID

3.1 Te verwachten werkzaamheden van de Stichting

 • Het organiseren van het Sinterklaashuis Sint(t)huis in Maasland.
 • Het organiseren en ondersteunen van bijeenkomsten voor inwoners van Maasland.
 • Het nader bij elkaar brengen van en ondersteuning bieden aan bestaande Maaslandse stichtingen en verenigingen, welke allen op vrijwillige basis de taken uitvoeren.
 • Het (vooraf) ondersteunen van bepaalde (reeds bestaande) evenementen
  • Het Lichtjesfeest
  • Stichting Sport en Spel
  • Home Town
  • Halloweenfeest

3.2 Een overzicht van de toekomstige projecten van de Stichting

 • Verlichting in de bomen van de dorpskern van Maasland.
 • Herstellen en vervangen van de verlichting aan de ’s-Herenstraat en het verlichten van het oude gemeentehuis en zijgevel Oude Kerk (medio oktober / november 2016).
 • Aanbrengen verlichting Burgemeester van der Lelykade (medio oktober 2017).
 • Aanbrengen verlichting Slot de Houvelaan (medio oktober 2017).
 • Aanbrengen verlichting Pynasplein (medio oktober 2017).
 • Aanbrengen verlichting (restant) ’s-Herenstraat (medio oktober 2018)

3.3 Werving en beheer van de gelden

De Stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van:

 • Subsidies, sponsorbijdragen en donaties.
 • Hetgeen de Stichting door erfstelling, legaat, giften en schenking verkrijgt.
 • Alle andere verkrijgingen en baten.
 • Inschrijfgeld van deelnemers aan (sport)activiteiten.

Het beheer van de verkregen inkomsten is in handen van de penningmeester. De Stichting heeft een bankrekening op naam van Stichting ProMaa. De jaarrekening van de Stichting wordt opgesteld door Belastingkantoor Durville uit Maasland.

De Stichting streeft ernaar om de beheerskosten niet meer te laten bedragen dan 4% (circa € 400,- ) van de jaarlijkse inkomsten (circa € 10.000,-).

3.4 Vermogen van de instelling

In de financiële administratie zal worden vermeld wat het doel is van het vermogen dat wordt aangehouden en er zal een motivering worden gegeven over de omvang van het (eventuele) vermogen. De Stichting zal echter niet meer vermogen aan- houden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de Stichting.

3.5 Bestedingsbeleid

De Stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstellingen aan de volgende projecten:

 • Korte termijn
  • Het Sinterklaashuis Sint(t)huis in Maasland.
  • Het Lichtjesfeest.
  • Organiseren van bingomiddag bejaardenhuis.
 • Middellange termijn
  • Verlichting in de bomen.
  • Verlichting oude gemeentehuis en zijgevel oude kerk.
 • Lange termijn
  • Verlichting in de bomen.

3.6 Beschikking over het vermogen van de Stichting

Op grond van artikel 7 van de notariële akte van oprichting van de Stichting en haar feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting. Aldus kan geen enkele persoon beschikken over het vermogen van de Stichting als het ware het eigen vermogen.

4. Overige:


4.1 Beloningsbeleid


De leden van het bestuur van Stichting ProMaa ontvangen géén beloning voor hun
werkzaamheden, conform artikel 5, lid 3 van de notariële akte van oprichting. Zij
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten. De Stichting heeft geen personeel in dienst.

4.2 Beschrijving administratieve organisatie


De administratie van de Stichting wordt gevoerd door de secretaris. Het postadres
van de Stichting ProMaa is: Zetter 11, 3155 NJ te Maasland
De financiële administratie is in handen van de penningmeester. De Stichting heeft
een bankrekening; NL 76 RABO 0191 9960 25, op naam van Stichting ProMaa waar
alle gelden voor de Stichting op binnenkomen.
De jaarrekening van de Stichting wordt opgesteld door Belastingkantoor Durville uit
Maasland en zal worden gepubliceerd op de website van Stichting ProMaa.


4.3 Publicatieplicht


De Stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website:

WAT MAASLANDERS VERTELLEN

Het was supergaaf! Bedankt Stichting ProMaa en Arnoud Rodenburg
Marjolein Dijkgraaf-Muijser

ANBI

Stichting ProMaa en ANBI
In aanvraag!
 
Wat is een ANBI?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.

Voorwaarden ANBI

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.

Daarnaast kunnen ANBI's aangewezen worden als culturele ANBI.